ජංගම දුරකථන
13933187318
අප අමතන්න
0311-82445898
විද්යුත් තැපෑල
admin@slyky.com
 • expanded silver vermiculite

  පුළුල් කළ රිදී වර්මිකුලයිට්

  ගෝල්ඩන් විස්තාරිත වර්මිකුලයිට්

  උද්‍යාන විද්‍යාත්මක හා කෘෂිකර්ම වර්මිකුලයිට්

  1-3 මි.මී.  2-4 මි.මී.  3-6 මි.මී.  4-8 මි.මී.

  භාවිතා කරන්න: බීජ ආවරණ, මූල කැපීම, පාංශු මිශ්‍රණය

  බඳුන් හා සිටුවීම, හයිඩ්‍රොපොනික් සහ හරිතාගාර.