ජංගම දුරකථන
13933187318
අප අමතන්න
0311-82445898
විද්යුත් තැපෑල
admin@slyky.com
 • abouts
 • promote02

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • More than 10 years of experienceMore than 10 years of experience

  සමාගම

  අවුරුදු 10 කට වැඩි පළපුරුද්ද

 • More than 100 peopleMore than 100 people

  සේවක

  100 කට වැඩි පිරිසක්

 • Looking forward to working with youLooking forward to working with you

  අප අමතන්න

  ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ

අයදුම්පත්

 • Applications-01
 • Applications-02
 • Applications-03
 • Applications-04
 • brand05
 • brand01
 • brand02
 • brand03
 • brand04